Všeobecné obchodní podmínky platné od 16.01.2022
Poskytovatel služeb: Kristýna Létalová MA., IČ: 06030378, se sídlem U Albrechtova Vrchu 1261/40, 155
00 Praha 5, (dále jen „Poskytovatel”).


Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání sportovních kurzů, lekcí, workshopů, individuálních
konzultací s fyzioterapeutem/fyzioterapeutkou a individuálních lekcí prostřednictvím objednávek
služeb nabízených na internetové adrese www.mamigym.cz (dále jen „Služba“ nebo „Služby“ nebo
„Lekce“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé na základě založení uživatelského účtu a následných objednávek Služeb
uzavřené mezi Poskytovatelem a fyzickou osobou (dále jen „Klient”)
prostřednictvím webových stránek www.mamigym.cz (dále jen „Web“).

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A REZERVAČNÍ SYSTÉM
2.1. Pro využívání Služeb Poskytovatel je Klient povinen si na Webu založit uživatelský účet,
prostřednictvím kterého bude provádět rezervace konkrétních termínů Lekcí a jejich úhrady (dále jen
„Uživatelský účet“).
2.2. Klient si může prostřednictvím Uživatelského účtu zakoupit jednotlivý vstup na konkrétní Lekci
(dále jen „Jednotlivý vstup“) nebo permanentku s 5 či 10 vstupy na Lekce z kategorie Fit (jedná se o
veškeré lekce konané ve vnitřních i venkovních sportovištích, vyjma workshopů, individuálních
konzultací s fyzioterapeutem/fyzioterapeutkou, individuálních lekcí a poporodního kurzu MamiGym
Light) nebo Park (jedná se o veškeré lekce konané na venkovních sportovištích, lekce konané ve
vnitřních sportovištích, workshopy, individuální konzultace s fyzioterapeutem/fyzioterapeutkou,
individuální lekce a poporodní kurz Mamigym Light, nejsou v rámci této permanentky zahrnuty) (dále
jen „Permanentka“), přičemž na Webu je uvedeno, zda daná Lekce spadá do kategorie Fit nebo Park,
případně že nespadá ani do jedné kategorie.
2.3. Platnost dané Permanentky je uvedena na Webu.
2.4. Při zřízení Uživatelského účtu je Klient povinen uvést pravdivé a aktuální údaje. Údaje uvedené
v Uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem
v Uživatelském jsou Poskytovatelem považovány za správné.
2.5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient nesmí tyto
údaje nikomu poskytnout ani zpřístupnit.
2.6. Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj Uživatelský
účet déle než 24 měsíců nevyužívá nebo v případě závažného porušení Smlouvy ze strany Klienta.
2.7. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.8. Objednání konkrétní Služby, respektive rezervace konkrétního termínu poskytnutí Služby, je
možné provést prostřednictvím online kalendáře na Webu (dále jen „Rezervační systém“).
2.9. Úhrada služeb se provádí uplatněním Jednotlivých vstupů nebo vstupů z Permanentky.
(Jednotlivý vstup a jednotlivý vstup v rámci Permanentky dále společně jako „Vstup“).
2.10. Rezervace vybraného termínu Lekce je dokončena odesláním rezervačního formuláře
v Rezervačním systému (dále jen „Rezervace“), což Poskytovatel potvrdí Klientovi neprodleně po jejím
obdržení, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl při zřízení
Uživatelského účtu a/nebo v rámci Rezervačního systému.
2.11. Rezervační systém neumožňuje nakupování Jednotlivých vstupů nebo Permanentek, ani
provedení Rezervace bez předchozího zřízení Uživatelského účtu.
2.12. Bez založení Uživatelského účtu lze zakoupit pouze dárkový voucher, který je následně možné
uplatnit při Rezervaci (dále jen „Dárkový voucher“), přičemž jednotlivé Vstupy z Dárkového voucheru
budou připsány na Uživatelský účet po jeho zřízení.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Zřízením Uživatelského účtu dochází mezi Klientem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o
poskytování služeb ve smyslu § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a Klient tímto rovněž vyjadřuje, že
se seznámil a souhlasí se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“).
3.2. Rezervační systém na Webu obsahuje informace o rozsahu poskytovaných Služeb, a to včetně
uvedení ceny jednotlivých Služeb a termín jejich poskytnutí. Ceny jsou finální a zůstávají v platnosti v
době objednání vybrané Lekce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele sjednat s
Klientem objednávku za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. V případě koupě Dárkového voucheru je Smlouva uzavřena mezi Poskytovatelem a Klientem
až okamžikem úhrady celé ceny Dárkového voucheru ze strany Klienta.


4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu Služeb dle Rezervace hradí Klient uplatněním Jednotlivého vstupu nebo Permanentky.
4.2. Jednotlivé vstupy a Permanentku lze uhradit následujícími způsoby:
4.2.1. bezhotovostně bankovním převodem na účet Poskytovatele;
4.2.2. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému ČSOB.
4.3. Dárkový voucher lze uhradit pouze bezhotovostně bankovním převodem na účet
Poskytovatele na základě vystavené proforma faktury, která bude po objednání Dárkového voucheru
zaslána na email zadaný Klientem.
4.4. V případě bezhotovostní platby převodem je Klient povinen uvést v příkazu k úhradě variabilní
symbol přidělený Poskytovatelem. K připsání Jednotlivých vstupů nebo Permanentky v Uživatelském
účtu dojde okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
4.5. Případné slevy z ceny Služeb poskytnuté Klientovi Poskytovatelem nelze vzájemně
kombinovat.
4.6. Poskytovatel vystaví Klientovi za nákup Jednotlivého vstupu nebo Permanentky daňový doklad
– účtenku. Účtenka je automaticky generována a je Klientovi vystavena po uhrazení a spárování (u
platby bankovním převodem). Klient své účtenky nalezne ve svém Uživatelském účtu pod záložkou
„Účtenky”. Po předchozí dohodě může Poskytovatel vystavit také fakturu či potvrzení pro pojišťovnu a
zaslat ji elektronickou poštou na elektronickou adresu Klienta nebo předat osobně ve studiu
MamiGYM.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Klient, coby spotřebitel ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, má právo
odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření Smlouvy, tedy ode dne zřízení
Uživatelského účtu.
5.2. Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručí Klient Poskytovateli e-mailem na adresu
info@mamigym.cz, případně doporučeným dopisem na adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví.
5.3. V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatel vrátí Klientovi peněžní částku odpovídající
hodnotě Klientem zakoupených Jednotlivých vstupů a/nebo Permanentek do 30 dnů, a to na bankovní
účet Klienta. Odstoupit od Smlouvy lze pouze v případě, že nedošlo k poskytnutí plnění ze strany
Poskytovatel. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.
5.4. Pokud již došlo k částečnému poskytnutí plnění ze strany Poskytovatele a Klient platně
odstoupí od Smlouvy, tak bude Klientovi vrácena pouze částku odpovídající hodnotě Klientem
zakoupených nevyčerpaných Jednotlivých vstupů a/nebo Permanentek do 30 dnů, a to na bankovní
účet Klienta.


6. POSKYTNUTÍ SLUŽBY
6.1. Lekce jsou poskytovány v jasně daném rozsahu (datum, čas začátku a konce Lekce), v čase a
místě specifikovaném na Webu nebo v Rezervačním systému.
6.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v nezbytných případech upravovat datum, místo či čas Lekcí. V
případě změny data, místa či času Lekce má klient právo na vrácení Jednotlivého vstupu nebo Vstupu
uplatněného prostřednictvím Permanentky, pokud o to zažádá prostřednictvím e-mailu na adresu
info@mamigym.cz, a to nejpozději 6 hodin před novým termínem konání dané Lekce. Po uplynutí této
lhůty nárok zaniká.
6.3. Nevyužitá Služba nebo její část není vratná, a to z jakýchkoliv důvodů. Jedinou výjimkou je
situace popsaná v čl. 5.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
6.4. Rezervaci běžné Lekce lze zrušit do 18:00 dne předcházejícímu konání dané Lekci. Rezervaci
Lekce, jejímž předmětem je workshop a/nebo individuální konzultace s
fyzioterapeutem/fyzioterapeutkou či individuální lekce lze zrušit nejpozději do 48 hodin před
termínem konání předmětné Lekce. Při zrušení Rezervace později než ve výše uvedených termínech
před započetím rezervované Služby nemá Klient nárok na vrácení Vstupu.
6.5. V případě řádně zrušené Rezervace se Klientovi vrací Vstup zpět na jeho Uživatelský účet.
Platnost takového Vstupu je 30 dnů. Poskytovatel nezaručuje využití Vstupu ve stejné cenové kategorii.
Rozdíl v cenách jednotlivých Lekcí se nevrací.
6.6. V případě zrušení Lekce ze strany Poskytovatele (nemoc lektora, nízký počet účastníků aj.) se
Klientovi vrací Vstup zpět na jeho Uživatelský účet. Platnost tohoto Vstupu je 30 dní od termínu zrušení
lekce.
6.7. V případě poporodního kurzu Mamigym Light se jedná o ucelený kurz, a není tak možnost
vrácení Vstupu způsobem dle čl. 6.5. těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že se Klient
nemůže zúčastnit a svoji účast řádně omluví způsobem dle čl. 6.4., dojde ke vrácení Vstupu. Takový
Vstup lze využít do 30 dnů od zrušeného termínu na jinou Lekci dle volných kapacit, a to v kategorii Fit
i Park. Lekci konanou v rámci tohoto kurzu lze zrušit pouze dvakrát v průběhu celého kurzu s možností
náhrady vstupu.
6.8. Poskytovatelsi vyhrazuje právo poskytnout Službu pouze v případě, že bude naplněn minimální
počet účastníků. V případě zrušení Lekce z důvodu malého počtu účastníků se Klientovi vrací Vstup
zpět na jeho Uživatelský účet.
6.9. V případě nemožnosti poskytování Služeb nebo jejich části vlivem nařízení vlády či opatření
jiné příslušné státní instituce v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 si Poskytovatel vyhrazuje
právo pozastavit poskytování všech Služeb po dobu takových opatření. Za takových okolností se staví
lhůta pro platnost Jednotlivých vstupů a Permanentek. Běh lhůty bude pokračovat od obnovení
provozu Poskytovatele v důsledku skončení výše uvedených opatření.
6.10. Poskytovatel umožňuje Klientovi jednorázově prodloužit v Uživatelském účtu platnost
veškerých Vstupů o sedm dnů. Tuto možnost je Klient oprávněn využít pouze pokud platnost Vstupů
již nepropadla.


7. REKLAMACE SLUŽBY
7.1. V případě nespokojenosti s úrovní Služby je možné Službu reklamovat.
7.2. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 7 dnů od data konání Lekce, a to písemně
prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu info@mamigym.cz.
7.3. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. V případě kladného vyřízení reklamace bude Vstup
vrácen na Uživatelský účet Klienta, a to do 7 dnů od odeslání rozhodnutí o uznání reklamace na e-mail
Klienta.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Poskytovatel je povinen zajistit odpovídající trenérské vedení, rozsah, čas a místo konání
poskytované Služby dle Rezervace.
8.2. Poskytovatel je povinen dbát na kvalitu poskytované Služby i profesní zdatnost osoby, která
Službu Klientům poskytuje.
8.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví sebe či doprovázeného dítěte nebo
jakoukoliv jinou újmu vzniklou v průběhu Lekce.
8.4. Poskytovatel doporučuje Klientovi před vytvořením Rezervace absolvovat preventivní
prohlídku u svého praktického nebo sportovního lékaře, popř. fyzioterapeuta.
8.5. Klient bere na vědomí, že se všech Služeb pořádaných Poskytovatelem účastní na své vlastní
nebezpečí.
8.6. Klient dokončením Rezervace stvrzuje, že jeho aktuální zdravotní stav odpovídám požadavkům
a nárokům vybrané Lekce.
8.7. Klient má povinnost informovat Poskytovatele o jakékoliv změně svého zdravotního stavu,
který může mít vliv na zapojení Klienta při poskytování Služby a s ohledem na tento stav zvážit svoji
účast nebo přizpůsobit intenzitu svého zapojení během poskytované Služby.
8.8. Klient je povinen dodržovat pokyny Poskytovatele a jeho zaměstnanců.
8.9. Služby je zakázáno účastnit se pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Způsob zpracování a nakládání s osobními údaji se řídí dokumentem Ochrana osobních údajů,
který naleznete zde.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.01.2022.
10.2. Aplikace jakýchkoli všeobecných obchodních podmínek Klienta se tímto vylučuje a vždy se pro
podmínky Smlouvy uplatní pouze tyto všeobecné obchodní podmínky.
10.3. V případě, že dojde mezi Poskytovatele a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze
smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh
na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha
2, 120 00, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
10.4. Od těchto všeobecných obchodních podmínek se lze odchýlit pouze na základě písemné
Smlouvy či jiné písemné dohody mezi Klientem a Poskytovatelem.
10.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně tyto všeobecné obchodní podmínky změnit.
Poskytovatel změnu všeobecných obchodních podmínek ohlásí Klientovi oznámením zaslaným na jeho
emailovou adresu uvedenou Klientem v Uživatelském účtu nejméně 30 dní před plánovanou účinností
nových všeobecných obchodních podmínek. Zákazník má právo změny všeobecných obchodních
podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět pouze před účinností změn

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)